Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Riool Reinigings Service RRS behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Riool Reinigings Service RRS betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van haar website uiterste zorgvuldigheid. Riool Reinigings Service RRS staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Riool Reinigings Service RRS is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo's en handelsmerken worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Riool Reinigings Service RRS.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijst Riool Reinigings Service RRS erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Riool Reinigings Service RRS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Contact

Contact

Afspraak maken om uw rioolprobleem op te lossen? Neem direct contact op.

Over RRS

Over RRS

Meer informatie over Riool Reinigings Service RRS? Bekijk de speciale sectie.

Zakelijk

Zakelijk

Op zoek naar een professionele riool-onderhoudsovereenkomst bij RRS?